banner

Regnskab

Regnskab & Revision

§ 19 i Vedtægterne Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og til den 31. december i stiftelsesåret. Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. Revisor og revisorsuppleant skal være statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Vi har endnu ikke overtaget det fulde ansvar for området, og pt. kender vi ikke det fulde omfang af udgifterne ved bl.a vedligeholdelse af fællesarealer, snerydning, skiltning, legeplads

Medlemskab

§ 3 i Vedtægterne
  • Alle beboer i Bagsværdlund Nord/Syd har pligt til at være medlem af grundejerforeningen
  • Kontingentet opkræves forud kvartalsvis
  • Pr. 1/7 2018 er beløbet kr. 900,-/kvartal og opkræves medio juni til forfald 1/7 2018
 

Behandling af persondata (GDPR)

Bagsværdlund Grundejerforening skal som alle andre foreninger og virksomheder overholde reglerne om persondata. Foreningen har kun meget få, enkle persondata. Medlemsfortegnelsen er opbygget over medlemmernes postadresse indenfor foreningens område. Fortegnelsen anvendes sammen med den oplyste e-mailadresse til at sende mail til alle medlemmer med indbydelse til generalforsamling, til eventuelle sociale arrangementer og til general information fra bestyrelsen. Formålet var kendt for det enkelte medlem, inden e-mailadressen blev afleveret. Medlemsfortegnelsen og oplysninger om deltagelse i arrangementer registreres hos foreningens formand. Oplysning om kontingentindbetalinger registreres hos foreningens kasserer. Alt materiale opbevares på computere, der er beskyttet af passwords. Ud over dette, findes de samme oplysninger i https://www.betalingsservice.dk/ til brug for opkrævninger af Grundejerforeningskontingent. Det er kun formanden der har adgang til Betalingsservice. Ingen andre har adgang til foreningens persondata. Foreningen bruger ikke eksterne konsulenter. Da alle data alene knytter sig til det i vedtægterne skrevne medlemskab af foreningen, er det bestyrelsens opfattelse, at vi overholder den nye lovgivning uden at skulle foretage os yderligere.

Øvrigt

Bestyrelsen arbejder uden honorar